top of page

CROSSLUCID | Sanatçı Kolektifi


Dwellers Between The Waters as part of For Data You Are, And To Data You Shall Return. Image courtesy of Arebyte London, Chronus Art Center Changhai and the artists (c) CROSSLUCID 2023

Çalışmaları ve araştırmaları, bir ağ olarak benliğin keşfi; mahremiyet ve dijital alan aracılığıyla gerçekleşme potansiyeli ve ortak bir biyosferin ve evrensel post-materyal bilincin bir parçası olarak görülen teknoloji ile ittifaklarımızın yeniden hayal edilmesi etrafında birleşen bir sanatçı kolektifi olan CROSSLUCID ekibi ile sohbet ettik.


Bize biraz teknoloji ile birlikte evrim geçiren, yüksek düzeyde iş birliğine dayalı disiplinler arası projeler yürüten bir sanatçı kolektifi olan Crosslucid’in kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz?


CROSSLUCID, derinleşen bir dostluğun ve dönemin reklamcılık ve ticari imaj yaratma sektöründe deneyimlediğimiz teknoloji ile yüzeysel etkileşimin ve sınırlı hayallerin ötesine geçme arzusunun birleşmesinden doğdu. Teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, diyalojik bir ortak olarak tasavvur ederek, onun sanat, felsefe ve insanlık durumuyla kesişimlerini, benlik anlayışımızı yeniden tanımlayabilecek, başka varoluş biçimlerinin yanı sıra alternatif örgütlenme ve birlikte varoluş modellerini haritalandırmamıza ve tasavvur etmemize yardımcı olacak şekilde keşfetmeye çalıştık.


Kolektifimizin temelinde, yaratıcı ifadenin geleceğinin doğası gereği disiplinler arası, iş birliğine dayalı ve süreç odaklı olduğu inancı yatıyor. Simpozis kavramından -karşılıklı, birlikte gelişen oluş süreçleri- esinlenerek, teknolojiyle ittifakımızı felsefi kavramlardan, özellikle de Gilbert Simondon'un bireysellik ötesi teorisinden etkilenen bir mercekle yeniden hayal etmeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşım, teknolojiyi bir iş birlikçi olarak konumlandırarak, geleneksel algılara meydan okuyan ve insan olmayan ve insandan daha fazlası olan varlıklar ve dünyalarla daha derin bağlantıları teşvik eden deneyimlerin yaratılmasını vurguluyor.


WE HAVE NEVER BEEN HUMAN (2024) Eternities 4.0 emerging from the data set from ‘Landscapes Between Eternities’ (2018)


CROSSLUCID ile yolculuğumuz sürekli öğrenme, adaptasyon ve sanat ile teknolojiyi yeni empati, güzellik ve anlayış biçimlerinin kilidini açacak şekilde birleştirme arzusuyla desteklendi. Bu hikaye, kökenlerini kolektif geçmişimizde bulsa da, üstlendiğimiz her proje, işbirliği ve araştırma çabasıyla sürekli olarak yeniden yazılmaktadır. Sadece merak ve yenilikçilik geçmişini değil, aynı zamanda teknolojiyle paylaştığımız (sadece değil) karmaşık ve çoğu zaman görünmeyen ilişkileri aydınlatmak için ileriye dönük bir arayışı yansıtıyor.


Crosslucid olarak, potansiyel geleceklerin prototiplerini oluşturup prova etmek ve metamodern değerleri ilerletmek konusundaki yaklaşımınız nedir? 


Teknolojik evrimi, toplumsal anlatıları ve insan deneyimlerini yönlendirmek ve yeniden şekillendirmek için bir araç olarak benimsiyoruz. Metamodern felsefe ve düşünce dokusuna dayanan çalışmalarımız, modernitenin yapıya verdiği önem ile postmodernitenin yapıbozum ısrarı arasındaki salınımı somutlaştırıyor. Hem sistemik hem de kişisel olanı, düzenli ve kaotik olanı kucaklıyor, yaratıcı çabalarımızda bu konuları sentezliyoruz. Projelerimiz, insanlığın zengin çeşitliliğini onurlandıran sonuçlar sağlamak için bugünün vizyonlarının yarının olasılıklarıyla evlendiği alanlar olan kolektif zekâlarla derin bir ortaklık yoluyla şekillenen gelecekler için kuluçka merkezleridir.


Dünyalaştırma, etkileşim mekaniği ve anlatı ekosistemlerimizde, kolektif anlayışımızı yeniden kalibre etmeye hizmet eden 'karşıt fabülasyonlar'ı (transgressive narratives) stratejik olarak kullanıyoruz. Bu hikayeler ve katılımcı formatlar, insanlar ve teknoloji arasındaki diyalektiğin yalnızca sorgulanmakla kalmayıp kutlandığı, keşfedilmemiş toplumsal manzaralar için prova görevi görüyor. Bu birlikte evrim, metamodern nitelikler olan birbirine bağlılık, empati ve çoklu bakış açılarının sadece akademik kavramlar değil, yaşanmış deneyimler olduğu bir gerçekliğe zemin hazırlıyor. Bu mercek sayesinde, nüanslı, karmaşık ve derin bir şekilde birbirine bağlı olanı aktif bir şekilde prova eden bir geleceği kolektif olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz.


Dwellers Between The Waters. Foldings Installation View at Museumsquartier. Image courtesy of Simon Veres and the artists (c) 2023

The Edge Of Present Time (2024) ~ evolving from our data set trained on our monograph book ‘Landscapes Between Eternities’ (2018)


Bize biraz Ursula K. Le Guin'in "Vaster than Empires" adlı bilim kurgu öyküsünden yorumlanan ve Berggruen Institute ile iş birliğinde gerçekleşen üretken bir yapay zeka filmi olan çalışmanızdan bahsedebilir misiniz?


"Vaster Than Empires"ın kalbinde bir dizi varoluşsal sorgulama yatıyor: Uzaylı ile tanıdık olan arasındaki çizgiyi nereye çekiyoruz? Gezegensel zekâyla olan ilişkimiz Dünya'yı ve ötesini yönetmemizi nasıl etkiliyor? İnsanlığın doğayla olan çıkarcı ilişkisinin yansımaları nelerdir? Ve kritik olarak, bizim doğurduğumuz yapay zekâlar, gezegenimizi kaplayan zekâyı anlamamıza ve onunla arayüz oluşturmamıza nasıl yardımcı olabilir?


Ursula K. Le Guin'in kısa romanı "İmparatorluklardan Daha Büyük ve Daha Yavaş", bu keşifler için bir tuval haline geliyor ve benlik ile ötekinin, insan ile insan olmayanın sınırlarını sorguladığımız bir anlatı zemini sağlıyor. Empati, iletişim ve tüm varlıkların karşılıklı bağımlılığı temalarını bir araya getiren proje, zekâ ve bilinç hakkındaki yerleşik varsayımları yıkmaya çalışıyor. Radikal bir açıklık ve alıcılığı, yani insan anlayış sistemlerinin ötesinde gelişen çok sayıda bilme ve varoluştan öğrenme ve onlarla bir arada yaşama isteğini savunur.


Metodolojik açıdan bakıldığında proje, dilin bazı çarpıcı özelliklerini, son teknoloji ürünü LLM'lerde daha yüksek boyutlu bir vektör uzayı oluşturan vektörlerle eşleştirerek araçsallaştırması bakımından ilginçtir. Bu nedenle, kısa video çalışmasının görsel anlatısı tamamen Ursula K. Le Guin'in romanının ormanının kendine özgü dili tarafından yönlendirilir; bu dil, LLM'ler tarafından yönlendirilen ve daha sonra çevrilen tamamen yeni bir dildir.


Still from Vaster Than Empires. Image courtesy of Berggruen Institute Future Humans and the artists (c) CROSSLUCID 2024


Tasarım süreci ve çıkan ürün bazında bugüne kadar sizi en çok heyecanlandıran çalışmanız hangisiydi?


Sanatsal yolculuğumuzdaki en heyecan verici girişimlerden biri hiç şüphesiz "Dwellers Between The Waters" oldu. Bu çalışma, hem yaratım sürecinde hem de bir anlatı ekolojisi ve zihinsel alanın tezahürü olarak kolektif hikaye anlatımı ve zekaların neler başarabileceğini yüceltiyor. Metodolojimiz, hem insan hem de yapay zekâlardan oluşan farklı sesler ve zekâlar topluluğunu kucaklayarak, yaşamın çok sesli özüyle rezonansa giren çok sayıda anlatı örmemize olanak tanıdı.


Bizi en çok heyecanlandıran şey, her biri temaların daha zengin, daha incelikli bir şekilde keşfedilmesine katkıda bulunan çok sayıda perspektifle etkileşim kurma fırsatıydı. "Dwellers Between The Waters" kolektif zekânın gücünün bir kanıtı oldu ve teknolojinin nasıl sadece bir araç olarak değil, yaratıcı süreçte bir ortak olarak hizmet edebileceğini gösterdi. Bu eserdeki seslerin karşılıklı etkileşimi sadece anlatının karmaşıklığını zenginleştirmekle kalmadı, aynı zamanda izleyicileri özündeki temaların çok katmanlı bir keşfine davet eden görsel olarak çarpıcı bir nihai ürün ortaya çıkardı.


 

“Tasarım sürecimiz, ister bir yapay zeka sistemiyle isterse bir insan iş birliğiyle olsun, her sesin sadece duyulmakla kalmayıp gelişen anlatıyı aktif olarak şekillendirdiği diyalojik bir alan haline geldi.”


 

Dwellers Between The Waters. Installation View from Extensions Of Self at Francisco Carolinum Linz. Image courtesy of the artists (c) CROSSLUCID 2023Biraz üretim sürecinizden bahsedebilir misiniz? Tasarım sürecinde yaratıcılık ve teknik beceriler arasında bir denge kurmak için ne tür bir yaklaşım benimsiyorsunuz?


Yaklaşımımız, bir vizyonu paylaşan ancak farklı bakış açıları ve beceriler getiren sanatçıları, teknoloji uzmanlarını, filozofları ve bilim insanlarını bir araya getiren derin bir işbirliğine dayanmaktadır. Bu çeşitlilik, zorluklara çok yönlü bir araç setiyle yaklaşmamızı sağladığı için en büyük varlığımızdır. Yaratıcı süreç genellikle hiçbir fikrin çok fantastik olmadığı geniş kapsamlı, yaratıcı fikir üretme oturumlarıyla başlar. Burada, mevcut teknolojilerin veya metodolojilerin sınırlamalarına takılmadan yaratıcılık başı çeker.


Bununla birlikte, soyuttan somuta geçiş bir pivot gerektirir. İşte bu noktada teknik becerilerimiz devreye girerek vizyoner fikirleri uygulanabilir planlara dönüştürür. Yaratıcılığı teknik uygulama ile dengelemek, neyin uygulanabilir olduğuna dair mantıklı bir değerlendirme yapmayı ve aynı zamanda bize belirli bir teknolojinin olanaklarının nereye doğru ilerlediğini hayal etmeyi kolaylaştıran belirli çekiciler sunan bu tür disiplinler arası bilgi düğümlerinden edindiğimiz sezgilere güvenmeyi gerektirir. her çalışmanın yöntemi veya süreci aracılığıyla bunları mümkün kılmak veya erken önermek. Somut bir örnek olarak, birbirlerini bilgilendiren ve birbirlerinden öğrenen çok özel bilgilere sahip modellerden oluşan sürü ağları fikrini ele alabiliriz; bu, birçok farklı teknik ve materyaliteyi kapsayan önceki çalışmalarımızın farklı yönleri üzerinde çok sayıda sinir ağı türünün eğitimi ve ince ayarı yoluyla o zamandan beri makine zekasıyla etkileşimlerimizin çoğunda mevcut olan ve temel alınan bir modeldir. Bu özel bilgi ve stratejiler daha sonra makine öğrenimi odaklı sanat eserlerimizin çoğunu oluşturmak için iç eylemlere, çevirilere ve yorumlara yerleştirildi.


Gelecek için heyecanlı mısınız? Planlarınızda neler var?


İleriye dönük en önemli girişimlerimizden biri, hem sanatsal hem de ticari bağlamda insan türünün ötesinde iletişim kanallarını araştıran ve kuran projelerin geliştirilmesi etrafında dönüyor. Yaratıcılığın ve anlayışın geleceğinin, gezegenimizi paylaşan insan dışı seslerle daha derin bir etkileşim gerektirdiğine inanıyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerden yararlanarak, balinaların şarkılarından bitkilerin titreşim dillerine kadar diğer yaşam formlarıyla diyalogları çözmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu arayış sadece sanatsal çabalarımızın bir uzantısı değil, aynı zamanda insan ötesi bir dünyada yaratıcılık ve zekâ kavramlarını yeniden tanımlamaya yönelik felsefi bir arayıştır.


Gelecek planlarımızın kritik bir yönü, uzun süredir insan kültürüne ve düşüncesine hakim olan insan merkezli dünya görüşüne alternatifler önermek ve bunlarla ilgilenmektir. Kendimizi, daha radikal bir spekülatif post-hümanizmin daha eko-merkezci bir perspektifine doğru bir geçişi teşvik eden sanat yaratmaya adadık. Bu, tüm yaşam formlarının ve sistemlerinin birbirine bağlılığını sadece tanımayı değil, aynı zamanda kutlamayı da içerir. Projelerimiz, insanları diğer varlıkların üzerine yerleştiren hiyerarşileri ortadan kaldırmayı, bunun yerine karşılıklı saygı, ortak yaşam ve birlikte evrim vizyonunu teşvik etmeyi amaçlıyor.


Geleceğe bakarken duyduğumuz heyecan, derin bir sorumluluk duygusuyla eşleşiyor. Çevresel bozulmadan ileri teknolojilerin yarattığı etik ikilemlere kadar çağımızın zorlukları, geleneksel düşüncenin ötesine geçen ve yeniden merak edebileceğimiz alanlar yaratan yaratıcı yanıtlar gerektiriyor. 


Poetic AI. Sacrifice. Image courtesy of the artists (c) CROSSLUCID 2023


Cached Dreams. Still from a virtual Installation. Image courtesy of the artists (c) CROSSLUCID 2023


Dwellers Between The Waters. Installation View from Extensions Of Self at Francisco Carolinum Linz. Image courtesy of the artists (c) CROSSLUCID 2023

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page